Общи условия за Афилиейт ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА АФИЛИЕЙТ ПОЛЗВАНЕ

www.tiandemy.love

Тези Общи условия уреждат функционирането на „Афилиейт програма“ на онлайн магазина tiandemy.love и отношенията, които възникват при използването на програмата

I. ПОНЯТИЯ
„Афилиейт програма” представлява платформа, чрез която потребител може да се регистрира и да получава възнаграждение при изпълнение на долуописаните условия. Програмата е базирана на домейна www.tiandemy.love
Афилиат или Партньор e физическо или юридическо лице, регистрирало се и одобрено от Собственика за партньор. Регистрацията и последващото одобрение се приемат за сключване на договор между Собственика и Партньора при настоящите Общи условия по партньорската програма.
„Собственик” е лицето, което е собственик на интернет сайта www.tiandemy.love, и което има правно основание да ползва този сайт, представляващ онлайн магазин. Собственикът на сайта е обозначен на него в Общите условия за продажба.
„Референтен идентификационен номер“ е уникална поредица от символи, която се съдържа в уникален код.Този код се изпраща на потребителя след като приключи регистрацията в програмата. Кодът служи за удостоверяване в нтернет пространството и в онлайн магазина на Собственика, че дадено квалифицирано действие е извършено именно чрез съдействието на партньора.
„Квалифицирано действие“ е поредица от свързани действия, чийто краен резултат довежда до поръчка и покупка (включително доставка и плащане от страна на крайния потребител) от онлайн магазина. Поръчката следва да е направена след посещение на онлайн магазина чрез клик върху поместена от партньора препратка (линк, рекламен банер или др.). При липса на поръчка или отказ от поръчка/плащане, както и искане от клиента за връщане на платена сума означават липса на „квалифицирано действие“.

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПАРТНЬОРСКАТА ПРОГРАМА
Чл. 1. Всеки потребител може да се регистрира безплатно за партньор чрез формата за регистрация в специално създадената страница.
Чл. 2. Всеки партньор има достъп до софтуерната платформа на програмата чрез линк, който получава от Собственика.
Чл. 3. В софтуерната платформа се съдържа информация за програмата, посочен е размерът на комисионната, поместени са и инструменти за проследяване на трафика (отчети и статистика) и резултата от всяко посещение на онлайн магазина чрез рекламен материал, използван от партньора.
Чл. 4. Партньорът следва да вземе код, който се представя автоматично от системата. Този код съдържа необходимата информация и референтния идентификационен номер на партньора. Кодът е подходящ за поместване в сорс кода на сайта на партньора и чрез него се визуализира съответния рекламен материал – линк или банер, върху който аудиторията на партньора може да кликне.
Повече информация ще получите допълнително.

III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
Чл. 5. Собственикът дължи на партньора уговореното възнаграждение по всяка една кампания. Стандартната комисионна е определеният процент от стойността на успешно осъществените поръчки, стига да не е уговорено друго. В случай, че партньорът е от друга структура, възнаграждението и условията на плащане могат да бъдат уговорени допълнително. Съдействието на партньора за успешното изпълнение на програмата се отчита чрез неговия референтен идентификационен номер и се изразява в сбъдване на условието за наличие на квалифицирано действие.
Чл. 6. Партньорът има право да заяви теглене на натрупаната сума по всяко време или както е уговорено предварително.
Чл. 7. Според Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителя всеки клиент има право да върне закупен продукт в 14-дневен срок от датата на получаване. Поради тази причина е възможна положителна или отрицателна промяна в размера на начислена комисионна по време на 30-дневния срок за одобрение. Това ще бъде отразено във вашия кабинет в сайта www.tiandemy.love
Чл. 8. Партньорът също може да използва натрупаната сума или част от нея, за поръчка на продукти от електронния магазин www.tiandemy.love, като заплаща само доставката или тя се поема от Собственика на сайта, при определени условия.
Чл. 9. Изплащането на възнагражденията (комисионите) става по банков път или друг начин, предварително уговорен с Партньора.

Чл. 10. С регистрирането си за партньор всяко лице заявява пред Собственика, че се задължава да заплаща за своя сметка дължими данъци от приходите от комисионни, ако такива данъци по националния закон се дължат или, ако е уговорено предварително друго, данъците може да се платят от Собственика.
Чл. 11. Собственикът осигурява възможност на всеки партньор да проверява в софтуерната платформа размерът на натрупаните комисиони.
Чл. 12. Платформата отчита комисионите в националната валута лева.
Чл. 13. Комисиони се начисляват само за поръчки, пристигнали чрез системата за онлайн поръчка в www.tiandemy.love.

IV. ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПАРТНьОРСТВО
Чл.14. При първоначална заявка за теглене на натрупани комисионни е необходимо да се подпише договор за партньорство. До първата заявка за теглене, не е необходимо да бъде подписван договор.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 15. Договорът за участие в партньорската програма може да се прекрати по всяко време от партньора с изпращане на имейл до Собственика.
Чл. 16. Собственикът може да прекрати договора, като дерегистрира партньора в случай, че партньорът по какъвто и да е начин злоупотребява с доверието на Собственика. Злоупотреба с доверието на Собственика е налице, в следните случаи: създаване на компютърно генерирани потребители, например робот, паяк, компютърен скрипт или други автоматизирани, изкуствени или измамни методи; при поместване в интернет пространството на обидни квалификации спрямо Собственика и/или предлаганите в неговия магазин стоки.
Чл. 17. Освен в горните случаи Собственикът може да прекрати договорът за партньорство, ако партньорът не е активен, т.е. не е натрупал никакви комисионни в продължение на повече от 6 (шест) последователни месеца. Това е и условието на компания TianDe и се съобразяваме с него., След изтичане на 6-те месеца през които няма нито една направена поръчка, компанията анулира регистрацията на партньора. За да може партньорът да продължи да се възползва от комисионите, в този случай е нужно да пише на Собстевника, за съдействие за нова регистрация.
Собственикът може да изключи партньорът от програмата по своя преценка.
Чл. 18. При прекратяване на договора Собственикът дължи комисиони на партньора, които той е натрупал до момента на прекратяването. Партньорът ще получи цялата натрупана сума в акаунта си в случай, че активната страна по прекратяване на договора е Собственикът.
Чл. 19. Собственикът не носи каквато и да е отговорност пред трети лица за действия/бездействия на партньора, в това число при поместване на рекламен банер/линк в чужди интернет страници.
Чл. 20. Партньорът носи отговорност пред Собственика за вреди, които му е причинил от оповестяване в Интернет пространството на негативни за Собственика или негови стоки обстоятелства, за клевети и неверни твърдения, както и за уронване на престижа му и доброто му търговско име.
Чл. 21. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 22. Собственикът си запазва правото по всяко време да промени Общите условия по партньорската програма.

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл.23. Партньорите предоставят информацията, необходима за изпълнение на афилиейт програмата, доброволно директно чрез платформата на афилиейт програмата намираща се на адрес: www.tiandemy.love
Чл. 24. Личните данни, предоставяни от партньорите, се използват с цел администриране на партньорски профил, а именно:
Одобрение на комисиони.
Изплащане на комисиони.
Чл. 25. Партньорите имат възможност да променят подадените данни директно чрез своя акаунт на интернет страницата на Онлайн Магазина, намираща се на адрес: www.tiandemy.love или чрез имейл.
Чл. 26. Ако парньорът желае да му бъде изтрит профилът, е необходимо да се свърже с нас на посочените имейл или телефони в сайта www.tiandemy.love.
Чл. 27. Информацията, подадена от партньорите е защитена съгласно Закона за защита на личните данни и се обработва в съответствие с неговите разпоредби, както и с всички други разпоредби на Българското и Европейско законодателство.
tiandemy.love предприема всички необходими действия и мерки за защита на съхраняваната информация, предоставена от клиенти.
От съобръженя за сигурност, Собственикът предоставя на Потребителите въведените от тях лични данни в случай на поискване или във връзка с обслужването им, само на имейл адреса, който са подали при регистрация или реализиране на покупко-продажба без регистрация.
Чл. 28. www.tiandemy.love използва „Бисквитки” (Cookies). Те представляват съхранявана на компютъра на Потребителя информация за взаимодействието му с Онлайн Магазина. Информацията от „Бисквитките” (Cookies) се използва с цел да се предостави съдържание, отговарящо най-точно на интересите на Потребителя. Всеки Потребител е в правото си да забрани използването на „Бисквитки” (Cookies), чрез промяна на съответните настройки на използвания браузър. При забранено използване на „Бисквитки” (Cookies) е възможно www.tiandemy.love, както и други онлайн приложения, да не работят както трябва.
Чл. 29. Във всеки момент, Собственикът има право да изисква от Партньора да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
Чл. 30. Партньорът се съгласява, че Собственикът на платформата www.tiandemy.love/ има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към партньора, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Партньора в електронния магазин.